Yea pmac you're thinking about Renda.

Anti, I didn't know Giuseppe Renda was Sciascia's nephew. Good stuff.